Juridische kwaliteitszorg

Actuele ontwikkelingen:

- opdracht verworven (jan. 2014) : woningcorporatie in het oosten des lands

- gastdocentschap in een 5 weekse cursus voor het vak JKZ aan drie 2e jaars klassen HBO-rechten aan de Hanzehogeschool (5 maart - 4 april)

- 31 maart: gastcollege Instituut Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen

- april 2014: colleges 'Juridische kwaliteitszorg, compliance en toezicht' met Bernadette van Leeuwen in het kader van de masterstudie  Organizing Legal Services voor Hogeschool van Amsterdam

- januari 2014 is de opdracht afgerond om binnen gemeente Delft een complementaire taaktoedeling tussen de eerste- en tweedelijns juridische werkzaamheden te ontwikkelen

- 29 oktober 2013 gastcollege verzorgd bij Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen voor het vak 'governance, risicomanagement en compliance'

- 18 april 2013 workshop verzorgd over actuele ontwikkelingen jkz op het symposium Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam

 

Een specifiek onderdeel van kwaliteitsmanagement is Juridische kwaliteitszorg.
Het beheersen van juridische risico's (Juridische controlling) is een rechtstreeks uitvloeisel van de wens en noodzaak om financiële risico's te beheersen. Bij de overheid is dit inzicht ontstaan uit interne en externe prikkels:

 • Enkele debacles met grote financiële gevolgen en forse politiek-bestuurlijke implicaties brachten de afgelopen jaren fouten in de interne control-systematiek aan het licht: tekort schietende mandaatregelingen, ontbreken van handhavingsbeleid en een haperende verantwoordingssystematiek.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen betreffen onder meer de toenemende invloed van het Europese recht, het privaatrecht (PPS-constructies) en verhaalsmogelijkheden bij letselschade.
De publieke aandacht voor juridische missers brengt - naast financiële schade - imagoschade met zich mee.

Voor juridisch medewerkers is het weinig bevredigend om achteraf te moeten repareren wat mogelijk door een eerdere inbreng van hun kant voorkomen had kunnen worden. Het antwoord op de geschetste ontwikkelingen is de invoering van juridische kwaliteitszorg: door bij de start van beleidsprocessen juridische kwaliteit in te bouwen, kunnen negatieve gevolgen door juridische fouten worden voorkomen.
De volgende doelen staan centraal:
 • inzicht verwerven in de juridische kwaliteit van de organisatie;
 • inzicht verwerven in de mogelijke risico's die de organisatie loopt en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan;
 • formuleren van maatregelen om die risico's te beheersen c.q. te verminderen;
 • adviseren over de inrichting van de juridische functie binnen de organisatie (capaciteit, deskundigheid en verantwoordelijkheid);
 • adviseren over procesmatige aanpak (werkwijzen, instrumenten, sturing & control).
Aan onze adviespraktijk ontlenen wij de volgende vijf risicogebieden met topprioriteit:
 • handhaving
 • het beheer van verordeningen en beleidsregels
 • het subsidiecomplex
 • verzekeringen en aansprakelijkstellingen
 • privaatrechtelijke rechtshandelingen

Expertise

In de afgelopen jaren heeft Bert Westerink een uitgebreide expertise opgebouwd, in samenwerking met dr. H.B. (Heinrich) Winter van juridisch en bestuurskundig adviesbureau Pro Facto.

Actuele opdrachten :

 Gemeente Delft

Overzicht van reeds uitgevoerde opdrachten:

Doorlichting op juridische risico's binnen bepaalde sectoren:
Gemeente Dordrecht (dienst Stadsontwikkeling, 1999), Gemeente Enschede (dienst Algemene & Burgerzaken en Sociale Dienst, 1999), Provincie Drenthe (productgroepen Zorg, Cultuur & Welzijn en Verkeer & Vervoer, 2000; stafgroep Bestuurs- Juridische en Concernzaken, 2001), Provincie Fryslan (2003), Informatie Beheer Groep te Groningen (2003; 2006; 2007).

Doorlichting van de hele organisatie:
Opsterland; Moerdijk (1998), Assen (1999), Slochteren (2000), Zuidhorn (2001), De Wolden; Coevorden; Littenseradiel (2002), Grootegast (2003), Leeuwarden (2004), Amersfoort (2005), Almere (2006), Zwartewaterland (2006/'07), Zutphen (2007/'08), Den Haag (2008/"09), Arnhem (2009), Hengelo; Noordoostpolder (2009-'10), provincie Gelderland (2010), provincie Fryslan; Venlo (2011); provincie Flevoland; Leiden; SudWest Fryslan (2012), Delft; Rijswijk (2013).

Coaching, voorlichtings- en cursorische trajecten:
gemeente Maarssen (1998), gemeente Nunspeet (2000), provincie Drenthe (2001), gemeente Stadskanaal (2003).

Heinrich Winter en Bert Westerink gaven in 2004 vorm aan het noordelijk juridisch beraad, waar Juridisch Controllers van lagere overheden ervaringen en kennis deelden.

In 2011 verzorgde inleidingen over de juridische risico's van social media-gebruik in het publieke domein:

- Thorbecke-academie Leeuwarden; inleiding voor Ver. Bestuurskunde kring Noord

- VNG-juridische tweedaagse n.a.v. artikel over de wenselijkheid van spelregels daarvoor;


Bert Westerink is met Stefan Peij en Heinrich Winter co-auteur van het standaardwerk inzake juridische kwaliteitszorg bij de lagere overheid, 'Juridische Kwaliteitszorg; een organisatiekundige handleiding '. (Kluwer, 1997), dat in 2003 geheel herzien, in 2e druk is verschenen.

In de Kluwer- reeks Kwaliteit in Praktijk verzorgde ik een katern over juridische kwaliteitszorg. (okt. 2004)

In 2009 bracht Noordhoff Uitgevers het boek 'Kwaliteitszorg in de rechtspraktijk' uit, dat ik met Heinrich Winter schreef voor het HBO-onderwijs Recht

Geïnteresseerd in verdere informatie? Stuur een elektronisch bericht!

Terug naar de homepage