Bijdragen 1e kwartaal 2010

 

28 maart    Berlijn is nog ver.....

en dat is maar goed ook. De eerste halve marathonafstand na de vorst eindigde 300 meter voor de denkbeeldige finish met krampscheuten in de linkerkuit... Enfin, de route - Haren, Sassenhein, Glimmermade, jaagpad Noord-Willemskanaal en Hoornse Dijk - had veel te bieden: een op een vergaan vliegtuigwrak gelijkend karkas van een reiger; (door de sierlijke halsboog behield het dier in al zijn ontluistering iets gracieus..) verderop symboliseert een jong exemplaar de kringloop van het leven, fier rondstappend met het zwarte tierelantijntje parmantig wippend achter de kop; anthus pratensis houdt zich eveneens op in dat ruige grasland tegenover de Shellpomp aan de snelweg naar Assen. Langs de Hoornse Dijk verkent een ooievaarsstel een voor hen opgetrokken nest.

26 maart    2 gePassioneerden

maar liefst reageerden gisteren op het vorige logje. Een op www.pieterjanleusink.nl geabonneerde, die al van menige aanbieding profiteerde, deelde mijn enthousiasme. Ze keek uit naar haar gereserveerde VIP-plaats bij het concert-naar-keuze. M´n in onze stamboom gespecialiseerde achterneef wijst op mogelijke familieverwantschap. PJL's woonplaats is Elburg, waar vandaan mijn grootvader in 1911 'emigreerde' naar Twente (zie serie logjes van twee jaar geleden) en overgrootmoeder blijkt een Leusink te wezen!

Ach, goed beschouwd heeft passie altijd in de familie gezeten....

24 maart    Bach-Passie

Na vorige maand door Bach-passie gedreven het oosten van Duitsland bezocht te hebben, was er gisteravond ruimte voor Bach-Passie. De roomse kerk van Woerden bood een welluidende omgeving voor een uitvoering van ‘de Matthëus’ met oorspronkelijke instrumenten. Onder leiding van www.PieterJanLeusink.nl
Want zo zou men de ietwat André Rieux-achtige opzet kunnen duiden. Bij Matthëus-uitvoeringen dacht ik altijd meer aan plaatselijke gezelschappen die een – hooguit één keer herhaald – optreden per Pasen verzorgen. Maar het concert gisteren was er één uit een, gedurende drie weken kriskras door Nl verzorgde tour.
Tegen de op het kerkplein geparkeerde zilvergrijze mercedes, zag ik vooraf een artistiek type -lang krullerig haar in de nek- zijn omvangrijke buik vooruit pronten. Een beste sigaar al converserend soepel tussen de lippen. In de verte deed hij aan de man uit de folder denken, waarin www.pieterjanleusink.nl zijn koren alsmede enkele supermarkt-achtige aanbiedingen introduceert. (plak hier uw na elk concert van pieterjanleusink te verkrijgen zegel; vijf zegels geeft recht op een gratis concert; van die dingen)
De lichte vrees dat ik in een soort Music for the Millions-versie zou belanden werd meer dan volledig weggenomen. Solisten, koor en musici lieten zich door een begeesterde Pieterjanleusink tot grote hoogte opzwepen. In een enscenering waarin veel gevoel voor de gezongen teksten tot uiting werd gebracht. Uitnemend. Nog te zien in o.m. Groningen (25 en 26 maart), Leeuwarden, Nijmegen, Arnhem, Den Haag….

21 maart  Het lenteweekeinde

bood sinds lange tijd de mogelijkheid in korte broek over de Hoornsedijk te rennen. Hij liet zich niet zien.

18 maart      Naarmate men ouder wordt

kan een mens zich vergapen aan technische ontwikkelingen die zich in de loop van jaren opdringen. Neem nou de tandarts. Het aantal slangen, kunstgrepen en gadgets waarmee die beroepsgroep zich heden ten dage omringt, roept de sfeer van een laboratorium op. Hoe overzichtelijk en toch huiveringwekkend kon tandartsbezoek in mijn jeugd zijn. Slechts uitgerust met tussen duim en wijsvinger gehanteerde tangetjes en haakjes, waren het meer diens soeverein-stoïcijnse blik en zwijgzaamheid die de tandarts vreeswekkend maakten. Steevast oudere mannen ook. De daarentegen immer vrouwelijke assistentes beperkten hun inbreng tot het maken van een nieuwe afspraak en het aanreiken van het juiste tangetje. Daarnaast noteerden zij de onbegrijpelijke codewoorden die de tandarts af en toe uitsprak. Ongetwijfeld aanduidingen voor de beoogde objecten – tanden en kiezen – waarop hij het voorzien had; voor mij konden het evengoed constateringen zijn voor de meest vreselijke afwijkingen. Waarvan de ernst de patiënt toch maar onrustig zou stemmen indien ze in normaal Nederlands geduid zouden worden…
De tandarts vroeg men echter niet om explicatie: men onderging hem in alle lijdzaamheid.
Een wezenlijke stap naar een actievere inbreng der assistentes en tegelijk een rationalisatie die het toch al niet geringe inkomen verder opschroefde vormde het speeksel afzuigen. Kon men aanvankelijk zelf spugen, mits de tandarts er ruimte voor bood… op enig moment hield hij dat in eigen hand door de assistente dat zuigbuisje te laten hanteren… Garantie op wat men noemt ‘een droge bek’.
Tsja, en nou wordt al dat jaargangen-vele amalgaam op de meest moderne wijze verwijderd. Waarlijk een be-kroning der techniek.

12 maart  Bos aan kant

Minder geloofwaardig aan kant na de mededeling eerst wel beschikbaar te zijn, en zo kort na Eurlings met eenzelfde beroep op prive-omstandigheden.

Hoe dan ook komt JP nog verder in de penarie met de te verwachten tweestrijd Cohen - Wilders...

In combinatie met het vertrek van de 'kroonprins' zet deze move van de PvdA het CDA schaak: men zit met JP in z'n maag.

12 maart   Waardig

Menig raadsdebat beleefde ik met haar tussen 1986 en 1994. Scherp konden we elkaar attackeren maar altijd op de bal. Eéns schampte ik die door haar argumentatie als een 'kip-zonder-kop-redenering' te betitelen. Prompt riposteerde ze dat ze geen kip-zonder-kop was, moest ik me daartegen verdedigen en had ze de aandacht van het onderwerp afgeleid. De gulle lach die onze spaarzame ontmoetingen begeleidt gaat altijd gepaard met een klapzoen en doorgaans met een herinnering aan het kip-zonder-kop-debat.

Alle lof voor de wijze waarop Ineke van Gent de PVV'er tegemoet trad, die zich in een kamerdebatje jegens haar verlaagde tot een opmerking over lichaamsomvang.

11 maart  Eurlings aan kant

Een echte leider weet wanneer het tijd is om een stapje opzij te doen, en doet dat dan ook.

8 maart  Aan Kant  (2)

Dat de christen-democratie als politieke overtuiging zal verdwijnen lijkt me minder waarschijnlijk dan de voornoemde voorspellers willen doen geloven. Er blijven veel mensen gedreven door waarden die in het christelijk geloof besloten liggen als solidariteit; duurzaamheid/rentmeesterschap; gerechtigheid. Het aardige is bovenal dat deze waarden het directe eigen belang ontstijgen. Arm en rijk, blank en zwart, toekomstige generaties: hun aller belangen behoren in de afwegingen te worden betrokken.
Nou wil het geval dat het socialisme en de partijen die er hun dasein aan ontlenen, veel van diezelfde waarden – zij het soms in andere terminologie – eveneens omarmen. Via humanistische organisaties dragen velen op basis van deze inspiratie(bronnen) maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hun inzet en die van hun christelijk geïnspireerde broeders en zusters, scheelt de belastingbetaler een forse hap in zijn portemonnaie.
Zo bekeken nog niet zo gek dus, dat christen- en sociaal-democratische politieke partijen voorlopig nog niet verdwijnen. Het alternatief dat zich aandient oogt bovendien een stuk minder aantrekkelijk. De waarden die daar de politieke overtuiging stutten zijn veel beperkter: nationaal eigen belang; eigen volk/generatie eerst.
Men zal de Jan Peters en Wouters van deze wereld na 9 juni nog gaan missen……

7 maart   Aan Kant (1)

Sinds de jaren ’60 kan men in het publiek discours bijdragen aantreffen over de historisch-noodwendige teloorgang van de christen-democratie. Minder deftig geformuleerd: de mening dat op het christelijk geloof gebaseerde politieke overtuigingen in feite achterlijk en achterhaald zijn. Men hoeft daarvoor slechts te verwijzen naar de ontkerkelijking. Ook in de laatste verkiezingen kan men allicht die opinie bevestigd zien. Mij wekt het bevreemding dat sociaal-democratische partijen veel minder doelwit van die malaise-voorspellingen zijn. Sterker, zelfs het bestaansrecht van de Socialistische partij lijkt nooit als absurditeit aan de kaak te worden gesteld. Terwijl het dat in elk opzicht is. Niet alleen omdat de maatschappijvisie gebaseerd op de tegenstelling kapitaal-arbeid volstrekt achterhaald is. In de samenlevingen waar het socialisme reëel existeert cq existeerde, is ook het morele failliet van deze politieke overtuiging meer dan aangetoond.
Niet voor een ieder kon ik overigens vaststellen tijdens mijn recente trip over het grondgebied van de voormalige DDR, de ‘socialistische boeren en arbeidersstaat’. In Leipzig bleek Die Rote Fahne nog te koop. Onder de aloude aanhef ‘Proletariër aller Länder vereinigt euch!’ en voorzien van het hamer en sikkel-symbool, bood het februarinummer een lovend openingsartikel over de Stasi. Aanleiding: het feit dat dit 'staatsveiligheidsorgaan' 60 jaar geleden werd opgericht. Alle "ehemaligen Angehörigen und inoffiziellen Mitarbeitern dieses Schutz- und Sicherheitsorgans der DDR" ontvingen de "herzliche Kampfesgrüsse".


7 maart bis Het kan geen kwaad zo nu en dan een blik op de ranglist te werpen...

4 maart  De brutalen hebben de halve , maar spreken namens de hele wereld  (2)

De partijen die de scheiding tussen kerk en staat verabsoluteren, hebben de r.k.-kerk in Den Bosch aan hun lot overgelaten. Niemand uit die kring heeft het voor de kerk opgenomen. Integendeel, naast de positieve steun van de voorzitter van de Partij van de Arbeid, heeft de 2e-Kamerfractie van Groen Links een beroep op wettelijke bescherming door de overheid gelaakt als rechtlijnige reflex. Deze opvatting werd verwoord door mw. Van Gent, voormalig PSP-activist uit Groningen.
’t Kan verkeren.
In de jaren ’80 verleende de r.k.-parochie San Salvator uit die stad, kerkasiel aan mw. Taouzani. Deze Noord-Afrikaanse (bij mijn weten geen christen) dreigde het land te moeten verlaten wegens onrechtmatig verblijf. De kerk bood bescherming tegen justitie door een permanente eredienst te beleggen.
De bescherming bestond hierin dat het wettelijk verboden is om tijdens erediensten politie-invallen te doen in een kerkgebouw. Ik ben destijds ‘es binnen geweest en zag bij het steun-biedende comité onder meer activisten uit de PSP(…), voorloper van het huidige Groen Links. Gewone leden van de San Salvator-parochie zag je denken, is dit nu iets voor onze gemeente?! Gegeven de opstelling van de pastoor leek men zich te voegen naar wat blijkbaar christenplicht was: men bood de gevraagde ruimte aan niet-kerkelijke activisten en de illegale mw. Taouzani.
De wet werd toen wel nageleefd: politie en justitie lieten betrokkenen daadwerkelijk met rust. Uiteindelijk kreeg mw. Taouzani meen ik zelfs een verblijfsvergunning.

1 maart  De brutalen hebben de halve , maar spreken namens de hele wereld  (1)

Eigenlijk is het ongehoord dat een bisschop tekst en uitleg geeft aan dhr. H. Krol. De directeur van de Gay-krant als hogepriester!? Dhr. H. Krol pretendeert hier hetzelfde als de ANWB-voorzitter die namens een achterban zegt te spreken als hij een regeringsvoorstel over rekening rijden bestrijdt. Dagblad Trouw bracht vorige week ene Frank van Dalen in diezelfde positie. De functie van de beste man is me al royaal ontschoten, maar zijn afkeurende mening over het feit dat de emancipatie-portefeuille naar een staatssecretaris ging in plaats van een minister, plaatste die krant onder de kop 'Homo-gemeenschap teleurgesteld'. En dat op grond van één telefoontje van Amsterdammers (woonplaats van dhr. Van Dalen en de Trouw-redactie) onder elkaar.

Nu de PvdA-voorzitter aankondigt door te gaan met het verstoren van kerkdiensten en anderen daartoe oproept, dient de staat kerkdiensten (tegen haar) te beschermen.

27 februari   Morgen geen hostie

in de St. Jan te Den Bosch. De scheiding tussen kerk en staat, ooit geformuleerd om het gemeenschappelijk geloofsbelijden van groepen mensen te vrijwaren van staatsbemoeienis, is door libertijnen sinds Paars volledig omgedraaid: kerkelijk spreken over politiek-maatschappelijke zaken behoort achterwege te blijven. Geloof mag in deze visie hooguit achter de eigen voordeur beleden worden. Dat was nog anders ten tijde van het kerkelijk spreken tegen het apartheidsbewind in Zuid-Afrika of de anti- kernwapendemonstraties van IKV/Pax Christie. Linkse partijen maakten daartegen geen enkel bezwaar. Het slaat natuurlijk ook nergens op, de gedachte dat vanuit geloofsovertuiging geen politieke stellingnames zouden mogen worden betrokken. Sinds het Placaet van Verlatinghe doen we hier niet anders....

Horen we de Libertijnen nu mensen kerkdiensten verstoren? Zich daarmee wetteloos gedragen en de scheiding tussen kerk en staat aan hun laars lappen? Ik heb alleen de voorzitter van de Partij van de Arbeid gehoord. Die gaat meedemonstreren tegen de kerkelijke praktijk.

Dat traditionele 'gedram' van socialisten, vertoont dat hier z'n ware gezicht?

24 februari   Ellendig..

is wat aan de teloorgang van het kabinet vooraf ging natuurlijk wel. Eens temeer maakt het duidelijk dat polariseren in de Nederlandse politieke verhoudingen niet loont. De door pr-assistent Jack de Vries ingefluisterde soundbytes waarmee Maxime Verhagen tijdens de vorige verkiezingscampagne niet PvdA-ideeën aanpakte, maar op de persoon speelde ("Met Bos bent u de klos"), komt als een boemerang terug. Wouter Bos als "draaikont" afficheren bood hem de aanleiding om het tegendeel te bewijzen in Verhagens' Afghanistan-dossier. Nog los van het feit dat een middenpartij in een coalitielandschap zich dit niet kan veroorloven, is op de man spelen voor een partij als het CDA beneden peil.

23 februari  Bach en Luther

Na vorig jaar een eerste bezoek aan het oosten van Duitsland, net terug van een lang weekeinde daar. Dit keer op zoek naar restanten Bach en Luther. Eisenach, Wartburg, Erfurt, Weimar, Leipzig, Eisleben... eigenlijk lag het voornaamste werkgebied van beide heren in de voormalige DDR.

In de eerste nacht gewekt door sms'je van de jongste zoon: Kabinet Bakellende 4 gevallen. Met een glimlach geantwoord en heerlijk doorgeslapen....

19 februari  over raadsleden gesproken (5)

De PvdA-kieslijst in Groningen bevestigt de ontzuiling. Op nr. 2 vinden we daar dhr. Moes, in het dagelijks leven directeur van het prot. chr.-basisonderwijsl in die stad. De overzichtelijke wereld van 20 jaar geleden is niet meer. Toen torpedeerde de PvdA-fractie nog samen met de PSP, het collegevoorstel dat ik namens de PvdA/CDA-coalitie verdedigde om de maaltijdverstrekking aan oudere zelfstandigen via de keuken van huize Patrimonium te betrekken. Dat voorstel haalde het niet, omdat Patrimonium een prot.-chr. tehuis was....

Maar is de PvdA nou zo losgeslagen van zijn anti-christelijke denken, of is het prot.chr.-basisonderwijsin Groningen een lege huls?

16 februari    Verkiezingsretorica

Voordat links en rechts ideologische veren werden afgeschud, noteerde Godfried Bomans in 1971 over een verkiezingsbijeenkomst met Joop den Uyl:
“In het vuur van zijn toespraak richtte hij zich zelfs tot een onzichtbare tegenstander: ‘U beweert nu wel, meneer Schmelzer, dat u het niet zo bedoelde, maar mag ik u zeggen dat ik u volkomen doorzie.’
Eénmaal onderbrak hij zelfs zijn imaginaire tegenstander met een handgebaar en riep:
‘En vóór u met uw smoesjes aankomt, kan ik u de verzekering geven…’,
zodat ik verschillende aanwezigen verontrust het hoofd zag omwenden om te zien, of de gladde tekkel zich misschien achterin de zaal bevond.”

15 februari   over raadsleden gesproken (4)

Jongste zoon is inmiddels zoveel voetballoze zaterdagen met agit-prop 'de wijken in' geweest, dat hij zich wel heel makkelijk verhoudt tot de lokale CDA-top: voorafgaand aan diens spreekbeurt bij studentenvereniging Albertus Magnus, mocht hij tijdens een meet and greet de hand drukken van de minister van Sociale Zaken....

Hoogtepunt van de avond: het door excellentie aanslaan van een vat bier....

12 februari   Amper vijf jaar geleden (2)

was het bij nader inzien niet prof. Elzinga die publiekelijk staatsrechtelijke zorgen uitte over het weblog dat ik als wethouder te Delfzijl bijhield. Het betrof diens collega prof. Hans Engels. Mijn excuses aan Elzinga. Ik verhaspelde twee affaires. Elzinga was het die zich en publique liet verleiden tot het uitspreken van ernstige verontrusting over het feit dat ik me als tijdelijk wethouder-van-buiten niet in Delfzijl vestigde.

Evenzeer vermakelijk, voor wie hedenochtend kennis neemt van het bericht uit het Nederlands Dagblad over het feit dat inmiddels meer dan een kwart van de wethouders van buiten de raad komt.... Dat veronderstelde woonplaats-vereiste werd overigens enkele jaren geleden reeds naar de mestvaalt der historie verwezen.

9 februari    Amper vijf jaar geleden

maakte professor doctor Douwe Jan Elzinga publiekelijk trammelant over het feit dat ik als tijdelijk wethouder van Delfzijl een weblog bijhield. Met inmiddels twitterende ministers kan men daar nog slechts om grijns- dan wel glimlachen.

En wat te denken van de scholieren die, ontevreden over de drooglegging door de schoolleiding van het jaarlijkse gala.... een eigen hyves oprichtten en er in de kortste keren in slaagden om 500 kaarten te verkopen voor een alternatief gala op dezelfde avond.... Met alcohol.

Internet spreidt macht.

7 februari   column over alledaags racisme

ps voor de vaste lezer: het zijn tijden om aan de ranglijst achteloos voorbij te gaan.....

3 februari   over raadsleden gesproken  (3)

Er komt een tijd dat taken bij gemeenten worden weggehaald, omdat het bestuurlijk onvermogen te groot is geworden om deze naar behoren te kunnen vervullen.

Een boude stelling, wellicht. Maar hoeveel mensen van naam en faam - uzelf incluis - kent u die zich als lokale volksvertegenwoordiger (zouden willen) melden? Uit onderzoek blijkt dat de uitstroom van raadsleden dusdanig is, dat alle partijen moeite hebben met het vinden van kandidaten. Daarbij wordt in toenemende mate een oogje dicht geknepen bij de eisen aan lidmaaatschap cq bewezen partijloyaliteit. Hetgeen de kans op voortijdige uitval slechts vergroot.

De achteloosheid waarmee kandidaten worden bejegend door publiek en media versterkt de gedachte dat men daar niet moet zijn, als men niet als lulletje-rozewater wil worden afgeserveerd.

Een fraai voorbeeld is de wijze waarop Pauline Broekema een kandidatenavond in Almere belicht. De afwezigheid van inwoners is invalshoek voor een sfeertekening gedomineerd door 'de pepermuntjes van de ChristenUnie'. De aanwezige kandidaten worden weggezet als incrowd die vooral met eigen besognes bezig zijn.

Een verslaggever uit een land waar men naar democratie snakt zou vooral registreren hoe onbegrijpelijk het is dat kiezers door weg te blijven, zozeer het voorrecht van leven in een democratie miskennen.

31 januari   over raadsleden gesproken (2)

30 januari  over raadsleden gesproken  (1)

De jongste zoon heeft zijn enthousiasme voor campagnevoeren geprolongeerd. Nu de winterstop het amateurvoetbal platlegt, biedt de lokale CDA-campagne hem alle ruimte om zijn enthousiasme en energie te ventileren. Onder meer richting zijn geschiedenisleraar die op straat  liep te werven voor de lokale PvdA...

29 januari    voornamenlijstje  2

Inmiddels kunnen we vaststellen - in vervolg op mijn speculaties van verleden jaar - dat de populariteit van de huidige Amerikaanse president, zich vorig jaar niet heeft vertaald in Nederlandse jongensnamen. Dat waren er 0.

Leek voor de naam 'Bert' met een score van 3 in 2008 alle hoop gevestigd op een wereldkampioenschap onder Bert van Marwijk... de plaatsing lijkt zijn schaduw daadwerkelijk vooruit te werpen, want het waren er vorig jaar alweer 7 ! ! ! 

ps de meisjesnamen uit 2009

25 januari  FCGroningen-FCTwente op een Friese zetel

De gemeente Smallingerland heeft onder de huidige burgemeester enkele zitplaatsen aangeschaft in de Euroborg, thuishaven van de plaatselijke FC. Dat voetbal is immers steeds meer een levend decor tegen de achtergrond waarvan zakelijke besprekingen plaats hebben. Drachten - logistiek gunstig centraal gelegen aan de A7 tussen Groningen en Heerenveen - behoeft dan ook zitplaatsen in de stadions aldaar. Er moest wel eerst een Groninger in het Drachtster stadskantoor huizen voordat het zover kwam. Dit zakelijk inzicht kwam met Bert Middel, wiens wieg in het Oosterpark stond. Oer-Stadjer derhalve en wijkgenoot van mister-GVAV Piet Fransen.. Middels' ouders konden het verschil duiden tussen bewoners van hun eigen wijk en bijvoorbeeld die van de Oosterpoort....

De burgemeester herinnerde me deze week aan zijn toezegging ooit, me 'es uit te nodigen wanneer zijn FC het tegen de FC Twente op zou nemen..... En zo geschiedde. Mijn tweede bezoek aan de Euroborg, alwaar wij relevante zaken uitwisselden tot wederzijds voordeel. Dat spreekt.

Het nieuws dat Drachten zich vaste voet in de Euroborg verschaft had leidde destijds overigens tot een uitnodiging van het Leeuwarder SC Cambuur. Daar meende men met een beroep op het Fries-eigene dat Smallingerland ook in dat stadion niet zou mogen ontbreken....

Theoretisch zou het kunnen, nu die 1e-divisieclub om uitzendtechnische redenen de competitie op vrijdagen afwerkt, Heerenveen thuis op zaterdagen speelt en de FC Grunn' dat op zondagen doet....

Hoe dan ook: de bal is rond. Bij het verlaten van het stadion trof ik een gedeputeerde. Die vertrouwde me toe beheerder te zijn van de relatieplaatsen van het Groninger provinciebestuur... Hij ging niet zo heel vaak gaf 'ie te kennen. Zijn argument voor deze match: een bezoek met een relatie met Twentse achtergrond....

Het leven is netwerken, en voetbal daaraan gelijk.

ps we gaan vandaag dan ook weer los !

24  januari   men juicht niet...

als in een match tussen partijen die men beide na staat, één van beide scoort... althans, niet uitbundig

Enfin, 0-0 laat alle ruimte voor supporters van beide teams om het glas te heffen...

23 januari  De jongste zoon

trad vandaag in 's vaders voetsporen door CDA-folders te helpen uitdelen bij het winkelcentrum. Flyeren heet dat folderen tegenwoordig, maar het komt op hetzelfde neer: mensen winnen voor een idee. In dit geval 'verzet tegen betaald parkeren in de wijk'. Mensen die het idee omarmen worden opgeroepen de betreffende politieke partij te steunen.

De minister van V&W zou dat ook moeten aanspreken. Hij zal als zoon van een Limburgs CDA-gedeputeerde toch ooit het goede voorbeeld gekregen hebben? En naast of voor zijn pa hebben lopen helpen folderen..?. Hoe kan het dat hij desondanks op een achternamiddag het kernidee van de representatieve democratie overboord zet? Achteloos zijn verantwoordelijkheid voor een voorstel voor 'rekening rijden' verschuilt achter een 'on line enquête' onder leden van de ANWB????

Ik ben lid van die club, met het oog op pech onderweg. En verder niks. Dus stem ik niet voor verkeerspolitieke ideeën bij de ANWB. Daarvoor ben ik lid van het CDA.

Als de CDA-fractie deze aanpak sanctioneert, zie ik me gedwongen om bij de volgende representatieve peiling, namelijk de Tweede kamerverkiezingen, mijn mening te laten blijken, door niet op de club te stemmen van deze minister van V&W !

22 januari  morgen vogels tellen

... is hier momenteel vooral Corvii moledula nakijken met een streng pinda's in de snavel...

18 januari   waarom lijkt de tijd sneller te gaan naarmate men ouder wordt?

Iemand die in 1995 het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde, zou vandaag de dag niet alleen in een andere eeuw belanden. Hij/zij zou eenvoudig moeten wennen aan het huidige ondermaanse. Kon men 15 jaar geleden hier en daar een thuiscomputer aantreffen. Thans wordt er ge-emailed via draagbare telefoons. Destijds hooguit bekend als mobilofoon voor bewakingsdiensten etc. E-mail bestond dunkt me zelfs als term nog niet. En aan fotograferen kwamen rolletjes te pas.
De video-cassettes die toen een jaar of 10 in zwang waren vindt men thans slechts nog op rommelmarkten… een klapschaats zei niemand iets.
Zou de bewering dat het vlakste land ter wereld binnen afzienbare termijn medaillekansen zou verwerven in het bobsleeën, meer dan een meewarige glimlach hebben ontlokt??
Wat staat ons nog te wachten…..?!

16 januari   Winter in Twente

Het aardige van mijn werk is de afwisseling en dat ik nog ‘es ergens kom. Zo bood een bezigheid in het oosten des lands ruimte voor een toeristische route door de Twentse Hooilanden. Voorbij Almelo rijdt men die binnen bij Vriezenveen, waar bouwbedrijf Eshuis sinds jaar en dag de entree markeert. Ik beschik nog over originele briefkaarten waarmee Eshuis in de jaren ´50 en ´60 betonblokjes bestelde bij mijn vader, die de ‘Fa. B. Westerink & Zn - Betonmassaproducten’ dreef. Een bloeitijd, die Wederopbouw. Destijds ook nog door de textiel, in Vriezenveen belichaamd in Jansen en Tilanus. (Een oom werkte er als ingenieur.) Men kan in het voormalig gemeentehuis - thans museum – daarvan nog kennis nemen. Als ik er binnenga – museumjaarkaart geldig – informeer ik bij de dienstdoend beheerder naar de opzet van het geheel. Spontaan krijg ik de mededeling dat de vorige burgemeester aanvankelijk weinig ophad met de collectie…. Die kon zijns inziens wel in Zwolle onder dak geholpen worden. Hoewel die opstelling later positiever werd, blijft de man zorgelijk opblikken: de huidige burgemeester is weliswaar veel positiever, maar die zit er tijdelijk. Het wachten is op een nieuwe…..
Het vriest en alles ligt onder een pak sneeuw. Oogverblindend mooi. Ik rijd door, het voormalige hoogveen in. In Westerhaar-Vriezenveenschewijk viert men het 125-jarig bestaan, kinderen strijden in het bouwen van de mooiste sneeuwhut. Vlaggen en wimpels, vele ouders, glühwein en chocolademelk: hier gebeurt het.

Het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde kerk (Hersteld) nuanceert het gezegde dat ‘n Tukker holt van ’n kot gebed en ’n lang’n metworst….. Ik loop de Klaampe binnen. Een Kulturhus met medisch centrum, bibliotheek, sporthal en wat niet al. Een initiatief van de lokale huisarts waar ik vanuit m’n werk bij ROSET weet van heb. Dit dorp bevestigt dat men als kind nergens anders, meer onbekommerd opgroeit. Ja maar, hoor ik deze en gene tegenwerpen, er is geen eens een bioscoop of profvoetbal! Ha, die vindt men op 20 km in Almelo. Daar is altijd wat te doen. Rij nog 20 km door en men kan zelfs Europees voetbal aanschouwen…..
Via de Vroomshoopseweg kom ik het gelijknamige dorp binnen. Bij Plaza het Stuupke, sponsor van de v.v. Vroomshoopse Boys verorber ik erwtensoep waar maar één woord voor is: SNERT. Wandelend langs het kanaal ontwaar ik een vroege verkiezingsposter. De lokale PvdA-lijsttrekker stelt de kwestie ‘Durven of doormodderen’. Was een prima raadgever geweest aan zijn landelijke voorman, als die deze week had gevraagd wat hij de premier moest voorhouden.
Verderop langs de provinciale weg bereikt men Den Ham. De besneeuwde oude brink met kerk en kroeg is een plaatje. Anton Pieck zou er raad mee weten. In het voormalig logement Middendorphuis bezoek ik de VVV. Die komt dit jaar voor het eerst met een eigen brochure….
Tsja, eigenlijk moet het gewoon een goed bewaard geheim blijven… maar vooruit, wie er oren naar heeft, kijk hier.


15 januari    nagekomen inzicht van de week:

Niet het netwerk dat men heeft is des poedels kern, het gaat om de kunst van het netwerken zelf.

10 januari     er zijn ook vogels die zichzelf de winter door helpen

Buteo buteo liet zich vandaag midden in de stad zien. Het slaan van een stadsduif is onder deze omstandigheden als een gang naar het snelbuffet nietwaar?

9 januari    sneeuwvrij

Een ouderwets barre winter haalt ‘ouderwets’ gedrag boven. Ik zie met belangstelling dat het sneeuwruimen wordt gerelateerd aan burgerplicht. Opgevoed in een straat waarin buren nog elkaars noabers waren, weet ik niet beter dan dat men het eigen straatje behoort schoon te vegen. En dat in de goede zin van het woord.
De achteloosheid in omgangsvormen – door koningin Beatrix tot onderwerp in haar kerstrede gemaakt – wordt nu alsnog breed bediscussieerd. Een libertijnse burgemeester als Annemarie Jorritsma gaat er in voorop meldt de Volkskrant. Zij veegde 200 meter stoep sneeuwvrij bij een zorgflat. Ook las ik over buren die na het gezamenlijk vegen de berenburg rond lieten gaan. Politicoloog James Kennedy, afkomstig uit het ijzig winterse noorden van de Verenigde Staten, verbaasde zich in een artikel in het Nederlands Dagblad over de nalatigheid van veel Nederlanders in deze. Maar zijn vergelijking met de VS gaat niet geheel op vind ik: in zijn thuisstaat is het sneeuwvrij scheppen van de stoep een wettelijke verplichting. Bij ons is die wegens gebrek aan handhavingsmogelijkheden geschrapt. En dus praten we met elkaar over de morele verplichting om sneeuw te ruimen. Nou ja praten…. Bij de klachtenlijn van de gemeente Woerden werden de telefonistes tijdens de sneeuwval door sommige bellers letterlijk verrot gescholden omdat de gemeente hun auto niet kwam uitgraven….
Wat vinden de vrijheidsridders van D66 eigenlijk over het morele gehalte van sneeuwruimen?

4 januari   voornamenlijstje (1)

Een jaar geleden waren de voornamen uit 2008 aanleiding voor enkele logjes. Naar aanleiding van de verbazing van Gelkinghe die zijn voornaam 'Harry' dat jaar nog slechts drie keer terug zag en ook de mijne in vergetelheid lijkt weg te zinken. Ik gaf aan dat dat wellicht anders wordt als Bert van Marwijk ons dit jaar het wereldkampioenschap bezorgt. Idolen lokken immers navolging uit. Voorzichtig veronderstelde ik toen dat de opwinding rond de nieuwe Amerikaanse president mogelijk terug zou zijn te vinden in de lijst van 2009. Die heeft de SVB nog niet gepubliceerd. De eerste 20 al wel. Daaruit valt met name bij de jongens de joods-christelijke oorsprong op: 6 van de eerste 10; 11 van de eerste 20. Bij de meisjes zien we Eva (8) en Sara (14) terug.

Terug naar de homepage